დავით აღმაშენებელი :::::::::

 mTavari gverdi :::  istoria ::: ideis avtorebi ::: msgavsi filmebi ::: forumi ::: stumarTa wigni ::: kontaqti
   

ZiriTad gverdze dabruneba

 

 

 

 

 

 

 

 

თქვენ იმყოფებით www.coolge.tk-ას ერთ?ერთ ოფიციალურ გვერდზე! ფილმ დავით აღმაშენებლის არაოფიციალურ საიტზე!
 
 

ეს არის, მონობაში მყოფი სპარტაკის ისტორია, რომელიც თავისუფლების დიდმა სურვილმა აიძულა აეგორებინა ლეგენდარული მონების აჯანყება.

:: :: :: Download :: :: ::

:: :: :: Download :: :: ::

ალექსანდრეს დაღუპვიდან 40 წელი გავიდა. მოხუცი პტოლემენი, მაკედონელის ერთერთი დაახლოებული პირი, გადაწყვიტავს დაწეროს ისტორია დიდი მხედართმთავრის გმირობების შესახებ. რვა წლის განმავლობაში ალექსანდრე დიდის არმია, აღმოსავლეთისაკენ მიემერთება. მან დაიმორჩილა აღმოსავლეთი და ცენტრალური აზია და პირველმა შედგა ფეხი ძველი ინდოეთის ტერიტორიაზე. ამის შესახებ ის ბავშვობაშიც კი ოცნებობდა, როდესაც ტროას, ჰერაკლეს და აპოლონის შესახებ ისმენდა ლეგენდებს.

:: :: :: :: Download :: :: :: ::

:: :: :: :: Download :: :: :: ::

 

legenda msoflioSi uZlieresi adamianis Sesaxeb! adamiani romelsac ar sjeroda damarcxebis! adamiani romelic cocxals ar tovebda aravis! brZola romelic berZnebsa da troelebibis Soris romelic ori Seyvarebuli sxva da sxva mxareebis mefis Svilebis siyvaruls moyva! es yvelaferi am filmSi

:: :: :: ::Download:: :: :: ::

:: :: :: ::Download :: :: :: ::

 

 ფილმი მოგვითხრობს ლეგენდარული პიროვნების - მეფე არტურის შესახებ. სხვა მსგავსი ფილმებისაგან განსხვავებით მასში დიდი ყურადღება ეთმობა რეალურ ისტორიულ ფაქტებსა და რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ ბრიტანეთში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს.

:: :: :: :: Download :: :: :: ::

 

 

udidesi adamianis iulius keisaris Sesaxeb gadaRebuli filmi!

 

 

saqarTvelos udidesi mefis daviT aRmaSeneblis istoria! adamiani romelmac Caibara qveyana romelsac aRarafris imedi hqonda!.......

:: :: :: :: Download :: :: :: ::

or weliwadSi am linksac daeWireba

page made by www.coolge.tk

veb dizaini daamzada coolwebdesign-is ?

Хостинг от uCoz
Хостинг от uCoz